Vedtekter

 galleri_039_karoline-ekenes-grensenappet2011VEDTEKTER

Stiftet 20. februar 1978. Revidert 23. januar 2010

§ 1. Formål
Fredrikshald Havfiskeklubb er en åpen, upolitisk klubb, hvis formål er å drive fiske med stang fra båt i saltvann, samt fremme interessen for dette gjennom aktive tiltak for sine medlemmer. Klubben er tilsluttet Norges Havfiskeforbund (NHF).

§ 2. Medlemmer
Enhver som innordner seg klubbens lover kan opptas som medlem. Det er ingen nedre aldersgrense for medlemskap i klubben, men styret kan av sikkerhetsmessige hensyn pålegge at deltagere under 14 år må ha med seg egen ledsager på turene. Man er junior ut det kalenderåret man fyller 18 år.

§ 3. Ansvar
Alle som deltar i fisketurer og andre arrangementer som Fredrikshald Havfiskeklubb står bak, deltar helt og holdent på eget ansvar, og kan ikke sette fram ansvarskrav overfor klubben. Dette være seg skade eller tap av utstyr, så vel som personskade eller ulykke. Enn videre kan heller ikke 3. person eller medlemmets pårørende fremme noen form for erstatningskrav overfor klubben.

§ 4. Kontingent
Kontingenten skal betales forskuddsvis, og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen fristen gjeldende år mister sine rettigheter og kan strykes som medlem av klubben.  Kontingent og fiskeklassene er: Junior, Damer og Herrer.

§ 5. Årsmøtet
Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar måned og medlemmene innkalles med minst 14 dagers varsel. Innkomne forslag må være styret i hende innen 21 dager før årsmøtet. Dagsorden på årsmøtet er:

1. Åpning og godkjennelse av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Årsberetning.
4. Regnskapet i revidert stand.
5. Innkomne forslag.
6. Valg av styret:

·         Leder, sitter 1 år

·         Nestleder, sitter 2 år

·         Kasserer og Sekretær, sitter 2 år

·         Fisketuransvarlig, sitter 2 år

·         Materiellansvarlig, sitter 2 år

Nettredaktør, sitter 2 år. Dette verv kan om nødvendig legges som en  ekstra oppgave hos ett annet medlem av styret, om nødvendig

·         2 varamedlemmer til styret, sitter 2 år

Øvrige valg:

·         2 revisorer, sitter 1 år

·         Valgkomité, 2 medlemmer, sitter 1 år

·         Premieutvalg, sitter 1 år

·         Festkomité, sitter 1 år

7. Premieutdeling etter resultater fra forrige års fisketurer

Styret er automatisk arrangørkomitee for evt. festivaler som arrangeres av klubben. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjøres valg ved loddtrekning. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

§ 6. Styret
Styret er klubbens øverste myndighet mellom årsmøtene og ansvarlig for gjennomføring av klubbturer. Klubben ledes av Styrets leder. Dersom lederen er fraværende, trer nestleder inn i dennes sted. Sekretæren fører de ordinære protokoller og referater og evt. korrespondanse utad. Kassereren er ved siden av å være regnskapsfører, fører av medlemsfortegnelsen.

Fisketuransvarlig har hovedansvaret for innkalling til og arrangering av klubbens fisketurer, samt føre fangstmeldinger. Materiellansvarlig har ansvaret for å ha en oversikt over klubbens beholdning av fiskeutstyr, agn, og annen redskap. Nettredaktøren har ansvaret for å legge ut informasjon om klubbens aktiviteter fortløpende på nettstedet.

Styret er vedtaksdyktig når minimum 3 personer er tilstede, leder eller sekretær må være tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 7. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det, eller når en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinært årsmøte, og innkalles med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle den eller de saker som kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

§ 8. Medlemsmøter
Styret kan innkalle medlemmene for informasjon og drøfting av aktuelle spørsmål. Det bør dog være regelmessige medlemsmøter. Medlemsmøtet kan fremme forslag i form av anmodninger til styret. Styret skal legges stor vekt på medlemsmøtenes anbefalinger.

§ 9. Særutvalg / komiteer
Styret kan i tilfelle det finner behov for det, velge eller utpeke medlemmer til spesielle oppdrag.

§ 10. Æresmedlemskap
Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer av klubben som har lagt ned et ekstraordinært og betydelig arbeide for å fremme klubbens målsettinger og bidratt til dens eksistens. Forslag til æresmedlemskap skal begrunnes og fremmes innen 4 uker før klubbens årsmøte. Styret vedtar æresmedlemskap med ¾ flertall og bestemmer hva som skal ligge i denne utmerkelsen. Æresmedlemskap offentliggjøres på årsmøtet.

§ 11. Oppløsning.
Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall, etter at et forslag om dette på forhånd er oppsatt på dagsordenen. Blir oppløsningen vedtatt, avholdes ekstraordinært årsmøte 1 måned senere, og for at klubben skal oppløses må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben. I tilfelle oppløsning av klubben blir klubbens aktiva donert til veldedige formål godkjent av årsmøtet.

Styret/23.01.10

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *